ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๔๕.๖๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
จำเริญ เครือต๊ะมา 
(นายจำเริญ เครือต๊ะมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กาญจนา สมบูรณ์
(นางกาญจนา สมบูรณ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 โดย นางกาญจนา สมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่