New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.วังเงิน ภ.ด.ส.๑ [18 มิถุนายน 2564]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.วังเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [18 มิถุนายน 2564]
 
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) [15 มิถุนายน 2564]
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง ภ.ด.ส. 3 [9 มิถุนายน 2564]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [9 มิถุนายน 2564]
 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [7 มิถุนายน 2564]
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [30 เมษายน 2564]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)บริการประชาชน นอกสถานที่ "จัดเก็บภาษี ภาษีป้าย แจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรามเนียมขยะมูลฝอยโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ําประชาชน [29 มีนาคม 2564]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [29 มีนาคม 2564]

แสดงทั้งหมด >>  
New Document

 

New Document