ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเ […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลว […]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังเงิน

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256 […]

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่ 

อบต.วังเงิน ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่&n […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุปร […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ […]