ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลว […]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังเงิน

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256 […]

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่ 

อบต.วังเงิน ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่&n […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุปร […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ […]

ข่าวกิจกรรม

“กิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง กลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังเงิน”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ  ปี […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “กิจกรรมการทำหน่อไม้อัดปี๊บ”

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมา […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  ประจำปีงบป […]