New Document
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

บุคลากร


 
   
  นายบุญชัย นิลเป้า
ปลัดอบต.วังเงิน
 
 
   
  นายเอกชัย เครืออินต๊ะ
รองปลัดอบต.วังเงิน
 
 
นางโชติกา ตาเมืองมูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
ส.อ.ประเสริฐ เตมะ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นายวีรพงษ์ พรมมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
   
  นายประพันธ์  สายปัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสมยศ  เพิ่มพูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติ ฟูสายมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวศรินญา ทะแยแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
   
  นางกาญจนา  สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางคนึงนิจ เครือวัง
นักวิชาการเงิน และบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวการะเกด ยาวิราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสุนารี มูลฟู
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุดมพร มลิวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
 
 
 
 
   
  นายจิตรกร หารญกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
นางคนึงนิจ เครือวัง
นักวิชาการเงิน และบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวการะเกด ยาวิราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสุนารี มูลฟู
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุดมพร มลิวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
   
  นางสุพรรณษา สายอุปราช
ผู้ดูแลเด็ก
 

New Document