ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

 

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
 
           ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
           ๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา
 
            บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน สามารถติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๒ ๘๑๔๙ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 07 มิถุนายน 2564 เวลา 15:27:40 น.