องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกให้บริการเก็บค่าภาษีป้าย และค่าบริการขยะ โทร.054-828149

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกให้บริการเก็บค่าภาษีป้าย และค่าบริการขยะ  โทร.054-828149