องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน งานจัดเก็บรายได้กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน งานจัดเก็บรายได้กองคลัง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โทร.054-828149