บริการประชาชน นอกสถานที่ "จัดเก็บภาษี ภาษีป้าย แจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรามเนียมขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน  บริการประชาชน นอกสถานที่  "จัดเก็บภาษี ภาษีป้าย  แจ้งประเมิน  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ค่าธรามเนียมขยะมูลฝอย 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:43:09 น.