โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรม อบรมให้ความรู้

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) และอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทีมครู ก

 

ขอขอบคุณ วิทยากร นายอานนท์ อุ่นอ้าย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านใหม่ มา ณ ที่นี้
 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:21 น.