โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ให้กับกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตตำบลวังเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวังเงินให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะความรู้และสามารถพัฒนายกระดับอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดและพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน