ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน บริการประชาชนนอกสถานที่

“จัดเก็บภาษี แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย”