ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย  ของตนเอง  ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า