ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “กิจกรรมการทำหน่อไม้อัดปี๊บ”

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “กิจกรรมการทำหน่อไม้อัดปี๊บ”

ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตตำบลวังเงิน เพื่อถนอมอาหารให้มีสภาพคงเดิมมากที่สุดและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาตนเอง  นำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน     ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน มีประโยชน์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลวังเงินซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง