ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบลวังเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเสริมศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี  เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้  ทักษะ  และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  ในชุมชนของตนเองได้  ดำเนินโครงการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562