ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในชุมชน ให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆ  ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป   รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม