ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินจัดอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดย นายก อบต.วังเงิน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลวังเงินทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟรอบชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากไฟป่า