สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

 

นายบุญเทียน  ซ้อนคำ
ประธานสภา อบต.วังเงิน

 

นายก้องเกียรติ  รินท้าว
รองประธานสภา อบต.วังเงิน

 

นายบุญชัย  นิลเป้า
เลขานุการสภา อบต.วังเงิน

นายโสภณ วงศ์ใต้
ส.อบต. หมูที่ 1

นางพิมพ์ ชิยานุพงศ์
ส.อบต. หมูที่ 1

น.ส.จันทร์จิรา ตันมล
ส.อบต. หมูที่ 2

นางโสภา ยาไชยบุญเรือง
ส.อบต. หมูที่ 2

น.ส.ศุภลักษณ์ แสนอ่อน
ส.อบต. หมูที่ 3

นายสุพรรณ  ตันมล
ส.อบต. หมูที่ 3

นางบุญส่ง  ปวงคำ
ส.อบต. หมูที่ 4

นายบาน  สืบตา
ส.อบต. หมูที่ 4

นายชูชาติ  จ๊ะน้อย
ส.อบต. หมูที่ 5

น.ส.จินดาพร ลาวัลย์ประกาย
ส.อบต. หมูที่ 5

นายสมศักดิ์ ล้านกันทา
ส.อบต. หมูที่ 6

นายสมเกียรติ จี๋เอ้ย
ส.อบต. หมูที่ 6

นายเฉลิม  วงศ์อินตา
ส.อบต. หมูที่ 7

นายบุญเลิศ ตาบุญ
ส.อบต. หมูที่ 8

นางกรรณิการ์ ปาลจาเร
ส.อบต. หมูที่ 9

นายเทิน  ทองนา
ส.อบต. หมูที่ 9