สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะไปทางทิศตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่ทะ และ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลวังเงินมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน  มีจำนวน 1,305 ครัวเรือน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

  • หมู่ที่ 1
บ้านปงป่าเป้า 220 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 2
บ้านทุ่งตอน 141 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 3
บ้านนาดู่ 196 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 4
บ้านนาดง 130 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 5
บ้านแพะใหม่ 168 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 6
บ้านต้นนอต 94 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 7
บ้านมาย 86 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 8
บ้านปางมะโอ 150 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 9
บ้านวังเงิน 120 ครัวเรือน

 

สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในตำบลวังเงินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นหลัก ส่วนการปลูกพืชไร่ จะปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ละหุ่ง นอกจากนั้น ในตำบลวังเงิน  ได้แก่  บ้านมาย  บ้านปางมะโอ  จะเพาะเห็ดหอม  โดยขายทั้งปลีกและส่ง สำหรับ ด้านปศุสัตว์ จะเลี้ยงสัตว์ประเภท  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  การประกอบอาชีพทางการเกษตรในตำบลจึงเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน