ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อายุ 100 ปี

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญอาหารสุขภาพที่มี อายุ 100 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ราย นายหวัน ชุมภูปัน ประจำปี 2561