ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 การวางผังเมือง

  1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3.2 การศึกษา

3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

4.2 การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  1. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 การพัฒนาบุคลากร

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)