พนักงานส่วนตำบล

   
 

นายบุญชัย นิลเป้า
ปลัดอบต.วังเงิน

 
 

นายเอกชัย เครืออินต๊ะ
รองปลัดอบต.วังเงิน

 

นางวริศรา คำฟู
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางโชติกา ตาเมืองมูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

ส.อ.ประเสริฐ เตมะ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายวีรพงษ์ พรมมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

     
   
 

นายประพันธ์ สายปัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายสมยศ เพิ่มพูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกิตติ ฟูสายมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวศิรินญา ทะแยแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางชไมพร ฟูเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางคนึงนิจ เครือวัง
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ

นางสาวการะเกด ยาวิราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุนารี มูลฟู
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางอุดมพร มลิวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

   
 

นายจิตรกร หาญกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางทองย้อย แก้วหนองยาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมณฑา มูลทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมาณี ตันชอน
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิลาวัลย์ เผือกน้อย
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสุพรรณษา สายอุปราช
ผู้ดูแลเด็ก