ผู้บริหาร/สภา อบต.

 
นายจำเริญ  เครือต๊ะมา
นายก อบต.วังเงิน
 

นายแทน  อินสุ
รองนายก อบต.วังเงิน

 

นางอัฉราภรณ์  บุญเชียง
รองนายก อบต.วังเงิน

 

นายทาน  หมื่นมูล
เลขานุการผู้บริหาร