ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม