ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศก่อสร้างราง
ดาวน์โหลดเอกสาร ราคาก่อสร้างสะพานประกาศก่อสร้างราง