ข่าวกิจกรรม

“กิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง กลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังเงิน”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ  ปีงบประมาณ 2562
“กิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง กลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังเงิน”

เพื่อให้กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลวังเงิน มีทักษะความรู้และสามารถพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพจากการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป