ลำน้ำมายไหลผ่านเลี้ยงชีวิต สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อวังเงิน ท่องเที่ยวเพลิดเพลินน้ำตกแม่ม้า ศูนย์รวมใจประชาวัดพระธาตุสันดอน เลื่องลือกระฉ่อนเห็ดหอมปางมะโอ

    นายจำเริญ เครือต๊ะมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

ติดต่อเรา


โทรศัพท์/โทรสาร 0 5482 8149 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครใช้งานระบบ

ปฏิทิน

loader

ผู้เข้าเยี่ยมชม

10026
TodayToday8
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week70
This_MonthThis_Month328
All_DaysAll_Days10026

1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง

    ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะไปทางทิศตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

      - ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ

      - ทิศใต้      ติดต่อกับ    ตำบลบ้านกิ่ว และจังหวัดแพร่

      - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    อำเภอลอง จังหวัดแพร่

      - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ตำบลแม่ทะ และตำบลนาครัว

              อำเภอแม่ทะ

2 สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ

     สภาพภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศจะประกอบด้วย พื้นที่ราบสูงส่วนใหญ่ ลักษณะเป็นลอนคลื่น มีเทือกเขาขนานอยู่ทางทิศตะวันออก และทิศใต้สลับกับเนินดินและภูเขาเตี้ยๆ โดยมีแม่น้ำจาง ไหลผ่านในเขตพื้นที่บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 พื้นที่ของตำบลบางส่วนอยู่ในเขต และติดต่อเขต ป่าสงวนแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 51,667 ไร่ หรือประมาณ 82.67 ตารางกิโลเมตร

     สภาพภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วย ฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้

      - ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นประมาณช่วงเดือนธันวาคม และมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 17 - 18 องศาเซลเซียส

      - ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 37 - 40 องศาเซลเซียส

      - ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งฝนจะตกชุกมากในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน

3 จำนวนหมู่บ้าน

    ตำบลวังเงินมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน 1,234 หลังคาเรือน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ซึ่งประกอบด้วย

- หมู่ที่ 1 บ้านปงป่าเป้า       - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตอน

    - หมู่ที่ 3 บ้านนาดู่       - หมู่ที่ 4 บ้านนาดง

    - หมู่ที่ 5 บ้านแพะใหม่       - หมู่ที่ 6 บ้านต้นนอต         - หมู่ที่ 7 บ้านมาย       - หมู่ที่ 8 บ้านปางมะโอ

    - หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน

4 จำนวนประชากร

     ตำบลวังเงินมีจำนวนประชากรรวม 4,014 คน แยกเป็นชาย 1,999 คน หญิง 2,015 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 48.55 คน ตารางกิโลเมตร (สำนักบริหาร-การทะเบียนอำเภอแม่ทะ เมษายน 2550 )

5 สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในตำบลวังเงินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำนา เป็นหลัก ส่วนการปลูกพืชไร่ จะปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ละหุ่ง นอกจากนั้น ในตำบลวังเงิน ได้แก่ บ้านมาย บ้านปางมะโอ จะเพาะเห็ดหอม โดยขายทั้งปลีกและส่ง สำหรับ ด้านปศุสัตว์ จะเลี้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น การประกอบอาชีพทางการเกษตรในตำบล จึงเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

    สำหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ สำหรับหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ ในตำบลวังเงิน ประกอบด้วย

      - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ก     6 แห่ง

      - โรงสีข้าวขนาดกลาง     6 แห่ง

      - ร้านขายของชำ     40 แห่ง

      - โรงงานอุตสาหกรรม     4 แห่ง

       - โรงเลื่อย       1 แห่ง

       - โรงกาแฟ        1 แห่ง

      - ร้านตัดผม        2 แห่ง

      - ร้านรับซื้อของเก่า     1 แห่ง

 

6 การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     การศึกษา

       ตำบลวังเงินมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็กมีจำนวน 3 แห่ง นอกจากนั้นในตำบลยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

     สาธารณสุข

       ตำบลวังเงิน มีสถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบหมู่บ้านในเขตตำบล 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนไฟ รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณสุข บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 และบ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 และสถานีอนามัยบ้านแพะใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณสุขในเขตหมู่บ้านที่เหลือ จำนวน 6 หมู่บ้าน

     ศาสนา

       ตำบลวังเงินมีทั้งวัดและสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยเป็นวัดจำนวน 6 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง นอกจากนั้นมีศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อวังเงิน สำหรับโบสถ์คริสต์และมัสยิดไม่มีตั้งอยู่ในพื้นที่ การนับถือศาสนาของประชาชนในตำบลส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ   

     ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในตำบลมีสถานีตำรวจชุมชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 8 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครประจำสถานีตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวังเงิน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ซึ่งได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ค้นหา