New Document
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
ADMIN
ADMIN
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

ITA 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน


o1. โครงสร้าง

 

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

 

    - สมาชิกสภา

 

    - หัวหน้าส่วนราชการ

 

    - บุคลากร 

 

o3. อำนาจหน้าที่

 

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

     - วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

 

o5. ข้อมูลการติดต่อ

 

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

     - พรบ./พรก.

 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

     - ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ

 

     - เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

 

     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

o8. Q&A

 

     - เว็บบอร์ด

 

o9. Social network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 

o10. แผนดำเนินงานประจำปี

 

o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

 

o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

o17. E-service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

o22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

     - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

     - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

     - ประกาศจากระบบ e-GP

 

o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

     - แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

     - เว็บบอร์ด

 

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

     - กิจกรรม

 

แผนป้องกันการทุจริต

 

o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

New Document