New Document
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
ADMIN
ADMIN
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
"วังเงินน่าอยู่ หมู่บ้านสีเขียว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเรื่องเห็ดหอม"พันธกิจ
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหารสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ


ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

    1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ

    1.4 การวางผังเมือง

 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

    3.2 การศึกษา

    3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    3.4 การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

    3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

    4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

    4.2 การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น

    4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

    5.1 การพัฒนาบุคลากร

    5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

New Document