วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

 

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)
มาร่วมกันกำจัดลุกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

 

- เก็บน้ำให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่

- เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพักวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 21:16:05 น.