ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ําประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ําประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๒,๔๖๗.๔๕ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้า สตางค์)
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 12:14:50 น.