ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมพื้น ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.วังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 12:17:54 น.