New Document
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
ADMIN
ADMIN
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [30/04/2564,15:50:17]
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [07/06/2564,15:27:40]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [09/06/2564,14:54:19]
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง ภ.ด.ส. 3 [09/06/2564,14:56:02]
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) [15/06/2564,21:16:05]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.วังเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [18/06/2564,12:07:14]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.วังเงิน ภ.ด.ส.๑ [18/06/2564,12:09:12]
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26/06/2564,08:18:45]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน [06/10/2564,17:09:30]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน [07/10/2564,09:45:16]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [25/11/2564,11:39:51]
รายงานผลการไม่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [27/12/2564,14:16:09]
ประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔ [27/12/2564,14:21:21]
ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [27/12/2564,14:24:41]
New Document

 

New Document