โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

                       องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิด โรคลัมปี สกิน  (Lumpy Skin Disease) โดยการอบรมให้ความรู้และออกบริการพ่นหมอกควันควบคุมแมลงพาหะนำโรคให้เกษตรกร โดยใช้สารกำจัดแมลง บริเวณโดยรอบคอกเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค มิให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ตามมาตรการในเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

                       ขอขอบคุณ  ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์ ธนารัตน ปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ ที่มาให้ความรู้กับเกษตรผู้เลี้ยงโค กระบือตำบลวังเงิน มา ณ ที่นี้ค่ะ
 
 
วันที่ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 19:59:35 น.